Member


【Professor】

【Associate Professor】

【Assistant Professor】


Researcher

 • Amit Banerjee
 • Keiko KAWANO

Research Collaborator

 • Ken-ichiro KAMEI
 • Mitsuhiro HORADE
 • Kaoru UESUGI

Assistant Staff

 • Miri OKINO
 • Yukiko HIMURO

【Student】

PhD student

 • Naoki YAMASHITA
 • Seongsu PARK
 • Jiandong YANG
 • Yunyi SHU

Master course in the 2nd grade

 • Tatsuya INAGAKI
 • Toshiki EMA
 • Yuichi KIMOTO
 • Yusuke TSUJI
 • Tomoya NAKAMURA

Master course in the 1st grade

 • Junehoh HONG
 • Kazutaka OBITANI
 • Masaki SHIMOFURI
 • Takashi MIYAZAKI
 • Yuki YAMAZAKI
 • Ikkei YAMAUCHI
 • Dongxiao ZHANG

Undergraduate

 • Keita UEDA
 • Syun KIYOSE
 • Kentaro KOTOYA
 • Kazuhiko BUN
 • Yukiko MATSUMOTO
 • Hiroki YUN
 • Koki YOSHIMURA

Research student

 • Qingyang YOU

Alumni